Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

1. Tổng quan & khảo sát thị trường

2. Phân tích khách hàng mục tiêu và tiềm năng

3. Phương pháp phát triển kế hoạch kinh doanh

4. Điều phối & Phối hợp giữa Kinh doanh & Tiếp thị

5. Doanh số, Doanh thu, Lợi nhuận

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Liên hệ